PSU Passport Version 2
บริการนักศึกษา
   
   
   
บริการบุคลากร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
แบบฟอร์มสำหรับขอเปิดบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว
*บัญชีผู้ใช้ประเภทรายบุคคล (VIP, ลูกจ้างพิเศษ)
*บัญชีผู้ใช้ชั่วคราวประเภทกลุ่ม (งานอบรม, กีฬา, งานประชุมวิชาการ)
  *เอกสารทั้งหมดยกเว้นลูกจ้างพิเศษ ทำการส่งเอกสารตัวจริงถึงศูนย์คอมพิวเตอร์
(ในกรณีเร่งด่วนให้ส่งมาที่ passport@psu.ac.th แล้วส่งหนังสือตามหลัง)
โดยแนบบันทึกข้อความบอกเหตุผลในการใช้งาน เพื่อใช้ในข้อมูลการพิจารณาออก
บัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวให้เหมาะสมกับความเป็นจริง)
  **บัญชีดังกล่าวสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัยได้ เช่น MIS-DSS, SIS และ VPN