PSU Passport Version 2
บริการนักศึกษา
   
   
   
   
บริการบุคลากร
   
   
   
   
   
   
   
   
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
   
  
บริการออกใบรับรองดิจิตอลส่วนบุคคล
วิธีการนำกุญแจไปใช้งาน
  • ดาวน์โหลด CA Certificate ได้ที่นี่ TUCTrustedCert.fdf


    *เมื่อ Download ไปใช้กรุณารักษากุญแจให้เป็นความลับ ไม่แจกจ่ายให้ผู้อื่น
กรุณากรอก Username และ Password  
บัญชีผู้ใช้งาน *
รหัสผ่าน *
    ดาวน์โหลด Certificateยกเลิก Certificate
หลังจากกดปุ่ม กรุณารอสักครู่
เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลข้อมูล