PSU Passport Version 2
บริการนักศึกษา
   
   
   
   
บริการบุคลากร
   
   
   
   
   
   
บริการศิษย์เก่า
   
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
   
  
บริการออกใบรับรองดิจิตอลส่วนบุคคล
วิธีการนำกุญแจไปใช้งาน
  • ดาวน์โหลด CA Certificate
    *การ Download ต้องใช้งานจาก Internet ภายในมหาวิทยาลัย หรือ VPN เท่านั้น
    **เมื่อ Download ไปใช้กรุณารักษากุญแจให้เป็นความลับ ไม่แจกจ่ายให้ผู้อื่น
กรุณากรอก Username และ Password  
    ดาวน์โหลด Certificate