PSU Passport Version 2
บริการนักศึกษา
   
   
   
   
บริการบุคลากร
   
   
   
   
   
   
   
   
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
   
  
ขอเปิดใช้บริการ Office 365
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • จะมีการสร้างบัญชีผู้ใช้พร้อมกับข้อมูลส่วนตัวบนฐานข้อมูล Microsoft Office 365 ดังนี้

  - ชื่อบัญชี PSU Passport
  - ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  - ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด วิทยาเขต

  *ไม่มีการส่งออกข้อมูลอีเมล์ในระบบ dss รหัสประชาชน หรือข้อมูลอื่น ๆ นอกจากข้อมูลที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
  **ในกรณีที่มีการเพิ่มเนื้อหาใน Site ส่วนตัว ถ้าปรากฏเนื้อหาผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ เจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย
กรุณายืนยันตัวตนเพื่อขอใช้/ยกเลิก  
บัญชีผู้ใช้งาน *
รหัสผ่าน *
         ยืนยันการขอใช้บริการ
หลังจากกดปุ่ม ยืนยัน/ยกเลิกการขอบริการ
กรุณารอสักครู่เพื่อให้ระบบทำการประมวลข้อมูล