PSU Passport Version 2
บริการนักศึกษา
   
   
   
   
บริการบุคลากร
   
   
   
   
   
   
บริการศิษย์เก่า
   
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
   
  
บริการนักศึกษา
   
   
   
บริการบุคลากร
   
   
   
การบริหารจัดการ PSU Passport
  • สร้างบัญชีผู้ใช้ จากฐานข้อมูลบุคลากร และนักศึกษา โดยอัตโนมัติ
  • มีเครื่องมือในการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ ที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน และการเปิด-ปิดสถานะของบัญชีผู้ใช้ สำหรับผู้ดูแลระบบของ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ
  • สนับสนุนให้คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ใช้บริการ PSU Passport กับระบบสารสนเทศของตน
  • การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ PSU Passport ของคณะ หรือวิทยาเขต จะต้องทำหนังสืออย่างเป็นทางการมาที่ศูนย์ฯ และแจ้ง E-mail address, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลระบบคนใหม่มาด้วย
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณจตุพร ชูช่วย e-mail : jatuporn.ch@psu.ac.th
  • แจ้งปัญหา เกี่ยวกับ PSU Passport ได้ที่ e-mail : passport@psu.ac.th