PSU Passport Version 2
บริการนักศึกษา
   
   
   
บริการบุคลากร
   
   
   
   
   
   
   
  
ขอเปิดใช้บริการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • บริการที่ใช้กับระบบยืนยันตัวตนสองขั้นตอน ใช้กับระบบที่ยืนยันตัวตนแบบศูนย์กลางเท่านั้น โดยปัจจุบันมีดังนี้

    - treechawa.psu.ac.th
    - my.psu.ac.th

    ในเบื้องต้นยังไม่สามารถ Scan QRCode ด้วย iPhone ได้กำลังดำเนินการแก้ไข
กรุณายืนยันตัวตนเพื่อขอใช้/ยกเลิก  
บัญชีผู้ใช้งาน *
รหัสผ่าน *
         ยืนยันการขอใช้บริการ